Onderzoek

Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat het opgeven van het verzet of de worsteling met negatieve emoties leidt tot minder psychologische klachten en een hogere kwaliteit van leven. Voor het huidige onderzoek wil de Universiteit Twente graag weten wat het effect van deze onlinecursussen is, omdat het in beide gevallen om nieuwe cursussen gaat. Verderop leest u wat het onderzoek voor u precies inhoudt.
U beslist zelf of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek. Voordat u besluit of u wilt meewerken, lichten wij hieronder het onderzoek nader toe.

Voor wie?
Voor dit onderzoek zoeken wij volwassenen van 18 jaar en ouder die last hebben van stemmingsklachten, zoals somberheid, depressieve klachten of stressklachten. Mensen met een ernstige stemmingsstoornis kunnen helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Ook als u bij aanmelding ergens anders een therapeutische (zelfhulp)behandeling ontvangt of recent gestart bent met medicatie in het kader van uw psychische klachten, kunt u helaas niet deelnemen. Belangrijk is dat u bereid bent om elke week een paar uur met de onlinecursus bezig te zijn. Ook is het van belang dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst en geen lees- of leermoeilijkheden heeft.

Doel
Met het onderzoek willen we nagaan of de onlinecursussen invloed hebben op gevoelens van spanning, somberheid, angst en welbevinden.

Verzekering
Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (METiGG). Aangezien deelname aan het onderzoek geen risico's met zich brengt en de belasting gering is, heeft de METiGG ontheffing verleend van de verplichting om een proefpersonenverzekering af te sluiten.

Hoe werkt het onderzoek?

  1. Als u genteresseerd bent in het onderzoek, dan kunt u zich hier aanmelden.
  2. U kunt op onze website aanvullende informatie over het onderzoek lezen. Als u besluit aan het onderzoek deel te nemen, kunt u op de website akkoord gaan met deelname aan het onderzoek en een korte vragenlijst invullen.
  3. Binnen een week zal er aan de hand van een telefonisch interview worden beoordeeld of u definitief kunt deelnemen aan het onderzoek.
  4. Na afloop ontvangt u een email met een link naar een tweede vragenlijst. U wordt gevraagd om de vragenlijst binnen twee dagen in te vullen.
  5. Na ontvangst van uw vragenlijst vindt de loting plaats. U ontvangt per email de uitslag van de loting: of u volgt de onlinecursus Mindfulness, of de onlinecursus Expressief schrijven, of u komt tijdelijk op een wachtlijst te staan.

Loting
In het onderzoek vergelijken we de groep mensen die de onlinecursus Mindfulness of de onlinecursus Expressief schrijven volgt met een groep mensen die tijdelijk op een wachtlijst staat.
De mensen die op een wachtlijst komen te staan ontvangen na zes maanden alsnog een onlinecursus naar keuze. Het staat de mensen van de wachtlijst vrij om in de tussentijd een andere behandeling te volgen. Om deze vergelijking eerlijk te maken, zal voor elke deelnemer aan het onderzoek via loting worden bepaald in welke groep hij of zij wordt geplaatst. Als u deelneemt aan het onderzoek kunt u dus in n van deze drie groepen terecht komen:

  1. U volgt de onlinecursus Mindfulness elke week gedurende 9 weken.
  2. U volgt de onlinecursus Expressief schrijven elke week gedurende 9 weken.
  3. U komt op een wachtlijst en volgt een onlinecursus naar keuze na na zes maanden.

Elke deelnemer heeft evenveel kans om in een bepaalde groep te komen. De kans om in n van de onlinecursussen of op de wachtlijst te komen is even groot, namelijk 33 procent. Dat betekent dat u ongeveer 70 procent kans heeft om in n van de cursussen te komen. Aan de uitslag van de loting kunnen wij niets veranderen.

Wat wordt er van u verwacht?
De onlinecursus kunt u thuis (of op een andere gewenste locatie) en op voor u geschikte tijden volgen. U hebt alleen baat bij de cursus als u gedurende de 9 weken zelf aan de slag gaat met de onlinecursussen. Per week bent u gemiddeld 3 uur zelfstandig bezig met de oefeningen.
Voorafgaand ana het onderzoek wordt door middel van een telefonisch interview bepaald of u definitief kunt deelnemen. Het interview zal ongeveer 30-45 minuten in beslag nemen. Voor het onderzoek maken we tevens gebruik van onlinevragenlijsten. Het is van belang dat de deelnemers van de onlinecursussen n de deelnemers die eerst op een wachtlijst komen te staan, de vragenlijsten invullen. De vragenlijsten vragen onder andere naar uw stemming, mate van gespannenheid en welbevinden. Het invullen van de vragenlijsten kost ongeveer een half uur tot drie kwartier per keer. U zult op vier momenten worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen: voorafgaand aan de start van het onderzoek, na 3 maanden, na 6 maanden en na 12 maanden. Ook als u eerst op de wachtlijst komt te staan wordt u gevraagd de vragenlijsten online in te vullen.

Informatiefolder

Aanmeldformulier